Menu

Kort bilaga – officiell utläggning om HMF-lagen

För att bättre ge en bild av hur ’yttrandefriheten’ ser ut i dag, följer här några citat om tillämpningen av HMF-lagen. Även fast dessa stycken inte är faktisk lagstiftning, så är de i stort sett officiell utläggning taken från boken Brottsbalken: En kommentar, där man förklarar vad som menas med lagen utifrån de förarbeten som avgör hur man bedömer den.

Vad det gäller lagens språkbruk:

”Med uttrycket missaktning avses att även andra kränkande omdömen än sådana som kan bedömas som förtal eller smädelser ska vara straffbara. För straffbarhet räcker att ett uttalande om t.ex. en viss folkgrupp är nedsättande för gruppens anseende. Även företeelser som innebär att en viss ras eller folkgrupp förlöjligas torde praktiskt taget alltid falla in under bestämmelsen.”

Vad det gäller konstverk och dylikt:

”Skyddet mot förlöjligande är långtgående. Då förlöjligandet har sin grund uteslutande i folkgruppens ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse kan det inte råda någon tvekan om bedömningen.”

Ovanstående var från en diskussion som ägde rum innan lagen gällde även sexuell läggning, och som jag förstår det gäller skyddet mot förlöjligande i konst nu även homosexuella.

”Det uttalades emellertid under förarbetena till 1970 års lagstiftning att det inte krävdes att någon eller några raser eller folkgrupper utpekades utan att ansvar skall kunna följa även om objektet för den brottsliga handlingen är mer allmänt. Bestämmelsen kunde tillämpas om t.ex. en viss ras prisas på sådant sätt att alla andra raser måste anses smädade.”

Så det är ett ’hatbrott’ att svenskar uttrycker stolthet över deras eget biologiska eller kulturella arv i deras eget land. Den citerade utläggningen förklarar också att frasen ”annan sådan grupp av personer” i lagtexten skapades för att skydda icke-specifika grupper som t.ex. invandrare i allmänhet. Det är helt enkelt befängt att svensk lag låter invandrare både uttrycka stolthet för sin kultur såväl som förtala det svenska folket, medan båda två sakerna är brott om en svensk gör det. Jag förstår helt enkelt inte hur andra svenskar han acceptera denna lag – jag gör det då verkligen inte. Det kanske helt enkelt är så att svenskar lider av en psykologisk störning – en masochistisk xenofili, främlingskärlek, vilken tar sitt uttryck i det sjukliga avgudandet av varje liten del av främmande kultur medan man tonar ned ens egna; den uttrycker sig också genom neurotiska tvångstankar där man ber om ursäkt för att man ens finns till.

”Något krav på att hotet eller uttrycket för missaktning direkt avser gruppens ras, hudfärg eller ursprung eller trosbekännelse uppställs inte. Även uttalanden, som innefattar kränkande beskyllningar om mindervärda egenskaper eller nedsättande handlingar men endast medelbart grundas på ras, hudfärg, ursprung eller trosbekännelse faller under bestämmelsen. Den ras eller de raser som det är fråga om behöver inte uttryckligen omnämnas för att framställningen skall vara straffbar. Även en indirekt hänvisning till öknamn eller annan kränkande benämning på rasen eller invandrare i allmänhet skall falla under det straffbara området.”

Så om du använder rasliga tillmälen i vilket sammanhang som helst, kan du sättas i fängelse. Om du vill bli politisk fånge här i Sverige, promenera då genom vilken stad som helst med en tröja på vilken det står ”jag gillar inte blattar”.

”Bestämmelsen om hets mot folkgrupp är ett brott mot staten och inte främst ett brott mot enskilda.”

Lystra upp här, den som tror att syftet med lagar som denna är för att skydda människor – de är för att förbjuda åsikter! Att beskriva det som ett brott mot staten ger precis rätt perspektiv – censuren används för att tysta kritiken mot den politik regeringen för, precis som i vilken totalitär stat som helst.

”Kriminaliseringen omfattar inte yttranden inom den helt privata sfären. Utanför denna sfär är det otillåtet att sprida yttranden som uttrycker hot eller missaktning mot folkgrupp på grund av ras e.d. Spridning av rasistiska och liknande uttalanden inom en förening är straffbar.”

”Med uttrycket sprider uttalande avses såväl att göra ett uttalande som att sprida vad man hört av annan. Stadgandet omfattar ej endast muntlig eller skriftlig framställning utan även t.ex. åtbörder eller framställning i bild som ej kan anses som skrift.”

Jag skulle vilja se den som hittar fler än tio andra stater i världen i dag där människor åtnjuter mindre yttrandefrihet än svenskar gör.

Källa: ”Brottsbalken: En kommentar”, Norstedts Juridik AB 2007.

| | | 10 december, 2014 12:17
© 2020 Dårhuset
myBook v1.2 powered by WordPress