Menu

Dårhuset – kapitel 7 – HBT-landet

HBT-landet

För bara ett eller två århundraden sedan fördömde praktiskt taget hela världen homosexualitet och andra avvikande sexuella läggningar. Detta beteende förbjuds i välkända stycken i Bibeln, vilket ligger till grund för den kristna och judiska synen på saken, och likaså gör även Koranen. Mindre välkänt är att även buddismen fördömer det, såväl som den egyptiska ”de dödas bok” – bland de ceremonier man höll i förberedelse på livet i den kommande världen ingick denna (Besvärjelse 125b, engelsk översättning av Thomas George Allen):

”O backward-facer who came forth from the tomb-pit, I have not done wrong sexually, I have not practiced homosexuality.”

Sverige kan vara det land i världen som gått längst i att lämna detta perspektiv bakom sig, med regelbundna homoparader där politiker och kändisar deltar, och till och med en särskild HBT-grupp i riksdagen, vilken bildades 1998 och har ett stort antal öppet homosexuella medlemmar. Enligt deras egen utsago hade de runt 60 medlemmar år 2006. Ett av denna grupps vanligaste slagord är att de inte är ute efter något mer än lika rättigheter, men följande stycken kommer få dig att fråga dig själv om de verkligen kan nöja sig med att förbli jämlikar med resten av samhället – det ter sig snarare som att de är ute efter homosexuell dominans. En sökning efter riksdagsmotioner med förkortningen HBT i titeln ger följande resultat. Jag ber om ursäkt om du upplever motionerna vara helt befängda – det gör jag också.

HBT och idrott

2009/10:Kr311

”Vi vet att diskriminering och ojämlik behandling inte försvinner av sig självt.”

”Vi vet att för utsatta grupper krävs det att man skapar vissa lagar då utsattheten är så total.”

Uppenbarligen finns ingen tilltro till allmänhetens förståelse, eller några diplomatiska lösningar.

”Ibland anses idrottsrörelsen ligga efter vad gäller arbetet mot homofobi. Det händer att de duckar vad gäller dessa frågor.”

”Det finns anledning att höja tonläget mot idrottsrörelsen, idrottsrörelsen är en av de största bidragsmottagarna av alla folkrörelser i Sverige. Så ska det också vara, men om idrottsrörelser fortsätter att inte ta frågan om homofobi på allvar finns det därför anledning att fundera över den viktiga fostrande roll den har. Ytterst skulle detta kunna leda till att samhället inte vill stödja idrottsrörelsen på det tydliga sätt man idag gör.”

(Min fetstil för betoning.)

Den svenska idrottsrörelsen har varit av utomordentligt värde i att lära de uppväxande generationerna sunda värderingar och livsstilar, och den har en mer än sekellång historia bakom sig – den grundades långt innan det började betraktas som glamoröst att visa intresse för sexuellt umgänge med sitt eget kön. Man kan verkligen se vilken respekt dessa aktivister har för denna rörelse när de använder detta språk och även hotar den med indragna skattemedel om den inte böjer sig för deras krav. Jag har själv varit aktiv i fem olika idrotter inom idrottsrörelsen, och ingenstans har jag stött på denna påstådda ”homofobi”. Några av de värderingar idrottsrörelsen lärt ut har varit rent spel och att visa respekt för sina motspelare. Kanske dessa värderingar helt enkelt är oförenliga med HBT-aktivisternas anda?

Unga hbt-personers hälsa

2009/10:Kr298

”tillsättandet av en tvärvetenskaplig expertgrupp med forskare från olika discipliner inom hbt-området och andra sakkunniga – för att till exempel genomföra kontinuerliga, nationella kunskapssammanställningar inom hbt-området”

”ett hbt-kunskapscentrum som resurs för myndigheter och organisationer i deras arbete för att integrera hbt-perspektivet i sina respektive verksamheter.”

Eller med andra ord – offentliga jobb för HBT-personer.

HBT i världen

2009/10:U343

”EU är världens största biståndsgivare och det är viktigt att Sverige, i enlighet med våra internationella policydokument för utvecklingssamarbete som innefattar hbt-personers rättigheter, verkar för att EU:s medlemsländer i sitt bistånd på liknande sätt prioriterar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.”

”Officiellt heter det att Sverige på så sätt kan påverka dessa stater att förändra sin inställning till hbt-personer. Konkret görs dock inget, eller väldigt litet, för att dessa handelspolitiskt viktiga länder ska förmås respektera hbt-personers mänskliga rättigheter. Detta är inte acceptabelt och här måste Sverige mer konkret arbeta för att använda sitt inflytande inom det handelspolitiska området.”

Så… Vi ska alltså bojkotta de länder som inte tillmötesgår HBT-personer tillräckligt mycket?

Sidas hbt-arbete

2009/10:U240

(Utifall att någon är obildad nog att inte känna till det, så är SIDA det statliga biståndsorganet.)

”Tyvärr går endast en bråkdel av Sidas budget i dag till hbt-arbete. Lika beklagligt är att den neddragning av antalet mottagarländer för svenskt bistånd som har skett troligen inte har beaktat arbetet med hbt-frågan.”

”Biståndsarbetet kan inte enbart fokusera på de värsta katastroferna i världen.”

”Sverige bör göra en omprövning av grunderna för sitt biståndsarbete och då lyfta fram frågan om sexuella minoriteters situation.”

Något säger mig att detta arbete kan ha något att göra med att dessa riksdagsledamöter vill försäkra sig om att det finns bögklubbar där när de besöker dessa länder. Zimbabwe och Uganda nämns som de länder som kräver mest arbete. Kanske en regional fetisch att vilja etablera HBT-aktiviteter där? Eller kanske det finns verkliga homofober där som de vill förknippa sina politiska motståndare med, genom att dela offerskapet med människor som vill leva på homosexuellt sätt i ”bakåtsträvande” länder i tredje världen?

Hbt och utbildningsväsendet

2009/10:Ub503

”Det behövs utbildning kring frågor om homo- och bisexuella och transpersoner. Som elev i en obligatorisk skolgång ska man inte behöva möta personal med negativ inställning eller bristande kunskap och förståelse för homo- och bisexuella eller transpersoner. Till det ska tilläggas att det vid till exempel religiösa friskolor, så kallade konfessionella skolor, tyvärr också förekommer ett bortprioriterande av undervisning kring dessa frågor. Detta är oacceptabelt, och detta bör tas med när en ny skollag ska arbetas fram.”

”Det finns familjer där föräldrarna är av samma kön, men lärarna har inte de verktyg de behöver för att möta de olika familjerna. Konsekvensen kan bli att vissa lärare i dag arbetar med frågor rörande sex och samlevnad och undervisar om dessa frågor utan att ha utbildning och kunskap om hbt-frågor. Detta är helt orimligt och det är nödvändigt att lärarnas hbt-kunskap ökar. Därför är det viktigt att verka för att lärare får utbildning om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners livsvillkor.”

Eller med andra ord… HBT-personer ska få betalt med skattemedel för att lära människor om just dessa HBT-personer.

”De blivande lärarna bör lära sig hantera de vanligast förekommande fördomarna om homo- och bisexualitet. Samhällets syn på homo- och bisexuell kärlek såsom jämställd med heterosexuell kärlek är den syn som lärare förväntas ge uttryck för. Därför bör kunskap om homo- och bisexuella samlevnadsformer ingå som en del av lärarexamen.”

”Kunskapen om hbt-personers situation måste alltså öka. Ett förtydligande av examensförordningen i högskoleförordningen bör därför exempelvis göras för följande yrkesexamina: barnmorskeexamen, barn- och ungdomspedagogisk examen, läkar-, psykolog-, psykoterapeut- och sjuksköterskeexamen, examen i social omsorg och socionomexamen, grundskollärare- och gymnasielärarexamen, polisexamen samt juris kandidat och teologie kandidatexamen.”

Man vet att samhället har fjärmat sig långt från Gud när homosexuella aktivister kräver att få diktera vad man lär ut i teologiutbildningar, de som blivande präster måste gå. På pappret har Sverige religionsfrihet, men denna är knappt värd pappret den är skriven på.

”Det finns säkert ytterligare områden som särskilt behöver kompetens kring hbt-personers situation.”

Vad skulle kunna vara viktigare än att gå igenom hela samhället för att hitta områden där man saknar ”HBT-kompetens”?

Äldre hbt-personer

2009/10:So604

”Förståelsen för homo- och bisexuella relationer inom äldreomsorgen är idag ingen självklarhet. Tvärtom, heterosexualiteten är normen, och sexualiteten osynliggörs i synnerhet för hbt-personer. För en äldre hbt-person kan det exempelvis vara mycket givande att få hjälp att få tag på tidningar av och för homosexuella eller att få stöd att besöka andra homosexuella.”

”Då ska också den enskildas rätt till respekt för sin sexuella läggning vara en självklarhet. För att uppnå det måste samhällets äldreomsorg öka sin kunskap om homo- och bisexuellas och transpersoners behov.”

”Det optimalt bästa för äldre homo- och bisexuella som är i behov av äldreboende som servicehus, sjukhem och liknande vore om det erbjöds särskilt kollektivboende för homo- och bisexuella till dem som så önskar.”

Asyl till homo- och bisexuella samt transpersoner (hbt)

2009/10:Sf380

”Det är också vanligt att hbt-flyktingar vid ankomsten till Sverige inte vågar berätta om sin sexuella läggning, utan dessa omständigheter kommer fram först senare i asylprocessen.”

Hmm, min asylansökan avslogs, vad gör jag… Jag vet – jag har förstått nu att dessa svenskar är helfascinerade av sexuella avvikare och låter människor söka asyl av denna anledning. Det var den här tjejen på gymnasiet som jag kysste, och jag kände ingenting alls då… Det måste innebära att jag i själva verket är homosexuell! Det äktenskap jag haft under vuxenlivet har bara varit en fasad för mitt hemliga bögliv. Japp, så är det.

Det här kanske kan vara något även för amerikaner. I USA är det inte fullt lika lätt att leva på socialbidrag hela livet som i Sverige. Så de amerikaner som vill göra det kan komma till insikt om att de också är homosexuella. Vad sägs om detta som bakgrundshistoria: ”Jag försökte leva som homosexuell i USA, men då dök plötsligt några konstiga människor upp med neonskyltar och sa att Gud hatar sådana som mig. Sedan dess har jag alltid varit på flykt från dessa. Westboro Baptist Church har jagat mig över hela USA med sina protestskyltar, och därför måste ni svenskar ge mig asyl på grund av min sexualitet. Jag är offer för förföljelse!

”Regeringen beslutade i regleringsbrevet för år 2007 att Migrationsverket skulle höja sin hbt-kompetens.”

”Migrationsverket har visserligen beslutat att under hösten starta ett särskilt hbt-projekt. Detta är ett lovvärt initiativ som dock kommer för sent och inte svarar mot det behov av hbt-kompetens som finns hos personalen.”

”Ett sätt att låta hbt-ärenden få en rättvisare behandling är att alltid låta personal som har hbt-kompetens delta i beredning och beslut i dessa ärenden, åtminstone så länge bristerna är så allvarliga som de är i dagsläget.”

Under tidigare årtionden har politiska organisationer på vänsterkanten aktivt rekryterat medlemmar bland flyktingar som nyligen anlänt. Kanske HBT-personerna gör samma sak nu?

Hbt och kultur

2009/10:Kr310

En rätt utdragen motion som kräver att staten ska göra mer för att stödja HBT-personers kulturbidrag. Som om massmedia inte gjorde det tillräckligt ändå. Kanske den person som skrev denna motion hade fullständigt talanglösa nollor i åtanke? Den sort som inte ens skulle accepteras i dagens Hollywood.

HBT-frågor

2003/04:So568

”… ensamstående kvinnor bör ha samma rättigheter till insemination som kvinnor i parrelationer.”

”… tillsätta en utredning med uppgift att föräldrabalken ses över så att barn kan ha fler än två vårdnadshavare.”

”… krav bör ställas på att de nationella idrottsförbunden redovisar hur de bekämpar homofobi och diskriminering för att få bidrag från staten.”

”… könsuttryck bör vara en diskrimineringsgrund.”

Och du trodde du skulle slippa att behöva gå till jobbet utan att ha en transvestit där…

”… tillsätta en utredning med uppgift att se över namnlagen.”

De så viktiga sakerna dessa politiker kämpar för… Rätten för män att heta Lisa.

Kultur och idrott ur ett HBT-perspektiv

2006/07:Kr308

”Vi vill att ett särskilt HBT-museum prioriteras. Sådana finns i andra europeiska städer med Schwules Museum i Berlin som föregångare. Ett svenskt HBT-museum bör inte vara beroende av privata donationer utan i stället finnas inom befintlig ram för kulturanslaget och som ett särskilt uppdrag till förslagsvis Nordiska museet.”

HBT i Norden, EU och världen

2005/06:U368

”Ett första steg vore att Sida får i uppdrag att föra in ett HBT-perspektiv i varje biståndsverksamhet som Sverige är med i.”

Jobb för HBT-personer… Det är rätt välkänt att den generösa procent av landets BNP som Sverige lägger ut på ekonomiskt bistånd är en guldgruva för skojare som vill finansiera sina egna projekt.

HBT-personer och utbildning

2005/06:Ub572

”Konsekvensen kan bli att vissa lärare idag arbetar med frågor rörande sex och samlevnad och undervisar om dessa frågor utan att ha utbildning och kunskap om HBT-frågor. Detta är helt orimligt.”

”Regeringen bör därför verka för att Skolverket och andra berörda verk och institutioner kräver att lärare får utbildning om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners livsvillkor.”

Kultur för lika värde gällande homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT)

2002/03:Kr339

”… verka för att prioritera statliga kulturanslag till de kulturaktiviteter som syftar till att påverka attityder till och motverka fördomar mot HBT-personer.”

”Riksdagen begär att regeringen i avtalsförhandlingar med SVT och SR för upp HBT-frågorna.”

”… Riksidrottsförbundet, för att komma i åtnjutande av statliga anslag, även måste åläggas att lägga fram en plan för hur man vill arbeta med att komma till rätta med den negativa inställning till homosexuella och HBT-personer som finns inom idrottsrörelsen.”

Sluta dra upp idrottsrörelsen hela tiden… Har ni någonsin funderat på just varför ni hade det så svårt med denna idrottsrörelse? Kanske för att ni spelade som fjollor och petades från era lag på grund av detta?

HBT-undervisningen vid högskolan

2002/03:Ub303

Internationellt arbete gällande HBT

2002/03:U287

Familjerätten gällande HBT

2002/03:L254

HBT-personer med invandrarbakgrund

2003/04:Sf296

Hbt-utbildning inom hälso- och sjukvården

2009/10:So456

Hbt-kompetens hos offentligt anställda

2009/10:A250

HBT och tillväxt

2008/09:N419

HBT på arbetsmarknaden

2008/09:A391

Vissa grundlagsfrågor rörande HBT-personer

2008/09:K389

Nationell strategi för att förbättra HBT-ungdomars psykiska hälsa

2008/09:So273

Lika rättigheter för HBT-personer

2005/06:L342

Öppen samhällsgemenskap för alla – motion om HBT-frågor

2005/06:L341

HBT-personer och äldreboende

2005/06:So683

Utbildning av vårdpersonal i HBT-frågor

2005/06:So262

Bilden av HBT i läromedel

2006/07:Ub325

OK, det skulle bli alldeles för långdraget om jag skulle kommentera varenda liten fånig motion. Allt som allt, per januari månad 2011, har 96 riksdagsmotioner lämnats in med förkortningen HBT i titeln, och alla dessa kräver att samhället blir mer tillmötesgående mot HBT-personers intressen. Detta är att jämföra med de 41 motioner sedan 1990 som har ordet ”kristna” i titeln, och av dessa är några klagomål om alltför stort kristet inflytande i samhället. För att komma till sökfunktionen där man kan läsa dessa motioner på nätet, gå till riksdagens webbplats på:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/?sok=hbt

| | | 10 december, 2014 11:34
© 2020 Dårhuset
myBook v1.2 powered by WordPress