Menu

Brottsligheten i samhället

Efter att ha exponerats för mängder med propaganda genom årens lopp om hur brottslingar bara är offer för samhället, hur fängelsestraff bara leder till nya brott och så vidare, så måste Sveriges slapphänta kriminalpolitik ha resulterat i en låg nivå av brottslighet, inte sant? Särskilt med alla skattepengar som läggs på behandling, med alla kreativa psykologiska teorier de kommit fram med under årens lopp? Dessvärre har över tre decennier med denna inställning till brottsbekämpning tagit ut sin rätt i mycket död och mänskligt lidande. I mitten av nittonhundratalet var Sverige ett av de fredligaste och tryggaste länderna på Jorden; nu toppar det den internationella statistiken i flera olika typer av våldsbrott.

År 1950 hade Sverige 7 382 anmälda fall av misshandel, 350 våldtäkter, 2 829 sexualbrott, 20 714 inbrott och 66 mord eller dråp.1

År 2010 hade Sverige 87 854 anmälda fall av misshandel, 5 960 våldtäkter, 17 589 sexualbrott, 92 471 inbrott och 333 mord eller dråp. 2

Således 11,9 gånger så många fall av misshandel, 17 gånger så många våldtäkter, 6,2 gånger så många sexualbrott,4,6 gånger så många inbrott samt drygt fem gångar så många mord eller dråp år 2010 som 1950,

Diagram över våldtäkter från 1975 till 2010. (år 2003 invaderade USA Irak och Sverige började ge asyl åt ett stort antal flyktingar.):3

Våldtäkter

Redan innan antalet började skjuta i höjden under 2000-talet hade en EU-rapport fastslagit att Sverige hade det högsta antalet anmälda våldtäktsfall per person i Europa: ”Rape – The Forgotten Issue” från 2001 angav att Sverige hade 50% fler rapporterade fall än tvåan Frankrike. Och sedan dess har den svenska siffran trefaldigats.

Diagram över misshandelsfall från 1975 till 2010:

misshandel

Diagram över fall av dödligt våld från 1975 till 2010:

mordEuropa i stort har gått igenom en liknande utveckling, men inte nödvändigtvis så dramatisk som den som ägt rum i Sverige. Frankrike hade till exempel en explosion i brottslighet under 1990-talet efter att ett stort antal flyktingar från tredje världen bosatt sig där. Det finns dock länder som lyckats bryta denna destruktiva trend; särskilt USA. Under 1960- och 70-talet hade brottsligheten stigit i USA, och våldsbrotten ökade med 270% mellan 1960 och 1980, möjligtvis som ett resultat av liberal kriminalpolitik; men under 80-talet när man insåg att samhällets enda möjliga svar på brottsvågen var inlåsning, att det inte gick att rehabilitera brottslingar, lyckades man få kontroll på brottsligheten.

1980 hade USA 10,17 anmälda fall av mord eller dråp per 100 000 personer, 36,63 fall av våldtäkt och 593,5 fall av våldsbrott.

2008 hade USA 5,4 anmälda fall av mord eller dråp per 100 000 personer, 29,3 fall av våldtäkt och 454,5 fall av våldsbrott, en dramatisk minskning.4

Det finns vissa skillnader mellan olika länder vad det gäller vad som utgör ett visst sorts brott, och naturligtvis kan även benägenheten att anmäla brott variera, vilket gör jämförelser mellan länder och även också delar av länder långt från perfekta, men antalet anmälda brott är ändå den bästa metod vi har att avgöra hur många brott som äger rum.

FN:s organ för droger och brottslighet, UNODC, har under en tid nu sammanställt statistik över anmälda brott i de länder som tillhandahåller denna data. Det följande är en jämförelse från 2003 till 2008 mellan Sverige och USA. Sverige har 9,2 miljoner invånare och USA runt 310 miljoner, alltså 33,7 gånger så många; men siffran till höger, antalet brott per 100 000 personer, låter en jämföra brottsnivån.

Motor vehicle theft = bilstöld
Assault = misshandel
Sexual violence = sexbrott
Rape = våldtäkt
Drug-related crimes = narkotikabrott

FN-tabell

Som vi kan se från dessa siffror har USA lyckats upprätthålla lag och ordning medan Sverige tycks falla samman under en brottsvåg vars like man aldrig tidigare skådat. Sverige har en betydligt högre nivå av misshandelsfall (mer än tre gånger så många), bilstölder och våldtäkter (mer än dubbelt så många). Fast den svenska staten ofta försöker förklara bort den kraftiga ökningen i brottslighet, så kan den aldrig skapa rapporter så som denna från FBI år 2009:

”Preliminära siffror visar att, som helhet, så har polismyndigheter i landet rapporterat en minskning på 5,5 procent i antalet våldsbrott som kommit till deras kännedom under år 2009 vid jämförelse med de siffror som rapporterades för 2008.”5

I Sverige ökar brottsligheten istället med lika många procent varje år.

Medan nivån av våldsbrott per 100 000 personer i USA har gått ned från 593,5 till 454,5 mellan 1980 och 2008 som angivet, så har den svenska nivån genomgått en enorm ökning; mellan 1975 och 2010 har den gått från 331 till 1 207 per 100 000 personer. Nivån av sexbrott har gått från 33 år 1973 till 187 år 2010. Och nivån av mord och dråp från 1,51 år 1975 till 3,54.6

I Sverige klaras endast 5,8% av våldsbrottsligheten upp, och endast 4% av överfallsvåldtäkterna, möjligtvis ett resultat av att ha en polisstyrka som getts för lite resurser och fel prioriteringar. Vem kan ifrågasätta behovet av att polisen övervakar religiösa predikningar när allt som händer på annat håll är att en kvinna våldtas? Och EU:s International Crime Survey från 2005 fann att 10,8% av svenska kvinnor hade utsatts för sexbrott de senaste fem åren, en ökning från 4% år 1994.

USA kan däremot rapportera stor framgång inom brottsbekämpning; National Crime Victimization Survey, den nationella brottsofferenkäten, från år 2005 visar att andelen brottsoffer per 1 000 personer åldrarna 12 år och upp hade minskat från 47,7 för all våldsbrottslighet år 1973 till 21,0 år 2005. Våldtäktsoffren hade minskat från 2,5 per 100 000 till 0,5. Grov misshandel från 12,5 till 4,3. Det sammanlagda antalet misshandelsoffer var 17,8 det året. Detta ska jämföras med den svenska som citeras i SCB:s Statistisk Årsbok 2010 på 2,9%, eller 29 per 1 000. I den svenska offerstatistiken ingår människor åldrarna 16 till 79. För att fortsätta att citera den amerikanska undersökningen: ”Från 1993 till 2005 minskade våldsbrotten med 58%, från 50 till 21 offer per 1 000 personer åldrarna 12 år och upp.”

Sverige har gjort stora insatser att försöka rehabilitera brottslingarna; förse dem med arbete; lyssnat på deras klagomål om att ha behandlats illa på anstalt. USA har däremot stått upp mot allt blödigt vänsterfolk och helt enkelt låst in brottslingarna. Det torde vara rätt uppenbart vilken strategi som bevisligen fungerar. Om ändå Sveriges elitistiska politikerkår kunde lära sig av detta och sluta avfärda de människor som vill ha hårdare tag mot brottslighet som okunniga råskinn.

Något som avskaffades för länge sedan, något som får dig att stämplas som en dåre om du ens tar upp att återinföra det, är dödsstraffet. Etablissemanget håller fast vid en dogmatisk syn att dödsstraffet på intet sätt är av någon hjälp i brottsbekämpning. Man erbjuder dock ytterst lite bevis för detta. Men för att ge en uppfattning om det möjliga resultatet av att ha tillgång till dödsstraff för allmänprevention, ska jag här citera statistik från Saudiarabien, ett land som är rankat trea i världen i antalet avrättningar det utför. Om dödsstraffsmotståndarna har rätt, att det bara uppmuntrar självmordsbenägna människor att begå brott som de sedan avrättas för, då borde landets brottsnivå vara rätt hög, eller hur? Tillgänglig statistik ger en helt annan bild.

Saudiarabien har en befolkning på 28,7 miljoner, lite mer än tre gånger så stor som Sveriges. Men trots detta har landet ungefär lika många fall av dödligt våld per år, således endast en tredjedel så många per person. 18 717 bilstölder att jämföras med Sveriges 19 401 år 2008, samma sak här. Antalet misshandelsfall är mycket lågt; 13 864 misshandelsfall, eller 48,3 per 100 000 personer. Sverige har som ovannämnt 19 gånger så många. Det tycks som att dödsstraffet har bidragit till att göra Saudiarabien till ett tryggt samhälle.7

Om något land ska utses till den största förloraren i kampen mot brottsligheten, så måste det bli Sverige. Det verkar helt enkelt fungera att dalta med brottslingar.

| | | 9 december, 2014 19:13
© 2020 Dårhuset
myBook v1.2 powered by WordPress