Menu

Aborter på beställning – vi låter dig välja kön också

Om jag berättade för dig att det fanns ett land i världen där en kvinna kan göra abort på ett foster under vilken del av graviditeten som helst tills barnet kan leva själv, om hon ges särskilt tillstånd; där du kan göra abort för att du inte gillar ditt barns kön; och där läkare kan sättas i fängelse om de vägrar utföra ingreppet – då skulle du säkerligen tro att jag skojade? Sorgligt nog finns det ett sådant land, där det är fullständigt tabubelagt att ifrågasätta en kvinnas rätt att döda sin avkomma. Delar av den svenska abortlagen lyder som följer:

1 § Begär en kvinna att hennes havandeskap skall avbrytas, får abort utföras om åtgärden vidtas före utgången av artonde havandeskapsveckan och den inte på grund av sjukdom hos kvinnan kan antas medföra allvarlig fara för hennes liv eller hälsa.

3 § Efter utgången av adertonde havandeskapsveckan får abort utföras endast om socialstyrelsen lämnar kvinnan tillstånd till åtgärden. Sådant tillstånd får lämnas endast om synnerliga skäl föreligger för aborten.

4 § Vägras abort i fall som avses i 1 §, skall frågan omedelbart underställas Socialstyrelsens prövning.

10 § Åsidosätter läkare uppsåtligen föreskrift i 4 § eller, om ej annat följer av 6 § andra stycket, i 3 eller 5 §, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.

1974 års abortlag är resultatet av proposition 1974:70 under tillsyn av Lennart Geijer, och fastän kriminaliseringen av vägran att utföra aborter inte diskuterades särskilt omfattande, så är detta vad som skrevs på sida 75:

”Även läkare som underlåter att iaktta sina åligganden i abortärende bör kunna drabbas av straffansvar.”

Ett par mycket kontroversiella aborter ägde rum i Eskilstuna under 2008 och 2009; en tvåbarnsmoder blev gravid och tänkte ha sig en pojke. Efter att hon blir gravid den första gången frågar hon efter ett fostervattenprov för att se barnets kön och får veta att det är en flicka. Sex dagar efter att hon fått denna upplysning så efterfrågar hon ett aborterande av fostret, och graviditeten avslutas.

Efter att ha gjort av med det första fostret blir hon gravid igen och hoppas på bättre lycka denna gång. Även denna gång frågar hon efter ett fostervattenprov, men nu nekas hon. Trots denna motgång så inser hon att hon inom några veckors tid ändå kommer kunna ta reda på könet genom ultraljud, och när hon får veta att det är en flicka denna gång också, så frågar hon efter abort samma dag som hon får beskedet. Fastän det är motbjudande för personalen att bistå kvinnan i hennes framfart så är de under lag skyldiga att göra detta – annat skulle resultera i möjligt fängelsestraff, och garanterad anställningsförlust.

Efteråt skriver Kaj Wedenberg, överläkare vid det sjukhus där kvinnan hade de två aborterna, till Socialstyrelsen och frågar om förtydligande om spörsmålet huruvida de inte kan avstå från att genomföra könsaborter. I maj 2009 svarar Socialstyrelsen på förfrågan och bekräftar på nytt att läkare inte har någon rätt att vägra en kvinna en abort hon vill ha på grund av barnets kön.

Sedan 2008 kan också utländska kvinnor genomföra aborter i Sverige, till en kostnad av runt 4 500 kr. Den största delen av de kvinnor som efterfrågar ingreppet kommer från Asien, och det finns ingen skyldighet att underrätta familjerna om den avbrutna graviditeten. Fastän större delen av I-världen har legaliserat abort så har väldigt få länder uttryckligt tillåtit könsaborter på det sätt Sverige gjort.

| | | 9 december, 2014 09:56
© 2020 Dårhuset
myBook v1.2 powered by WordPress