Menu

Justitieombudsmannen (JO) – en fånges bästa vän

Denna institution grundlades som en del av den nya författningen år 1809; dess roll är att övervaka statsförvaltningens bruk av sin makt och ta emot klagomål från människor som upplever att deras rättigheter har kränkts. Tanken var att tillhandahålla folket en motvikt till den naturliga tendens kungen hade att i strid med författningens avsikter ha otillbörligt inflytande över landets styre genom sin ställning.

Fastän myndigheten har prisats internationellt som ett exempel på vilket nydanande land Sverige är och hur bra mänskliga rättigheter efterhålls i detta samhälle, så upplever få medborgare att de kan få sin rätt här; åtskilliga är de uttryck för missnöje som dyker upp på Internet. Andra länder har infört liknande myndigheter i sina egna samhällen, inspirerade av vad den svenska JO upplevs vara. Tidigare brukade JO åtala myndighetspersoner som försummat att hålla sig till lagen, men i dag utskänker den tillrättavisningar som bäst.

En särskild del av befolkningen har dock funnit JO vara väldigt tillmötesgående mot dess önskemål – straffångar. På kriminalvårdens webbsida, www.kvv.se, finns det till och med en länk till JO:s webbsida, med instruktioner om hur man lämnar in ett klagomål. Det kostar inte några pengar att lämna in ett klagomål, och du kan till och med göra det genom e-post. JO:s hemsida tillhandahåller en blankett att använda för klagomål, men den är valfri, du kan skriva för hand också. PDF-dokumentet blanketten är i innehåller en ”skicka”-knapp som automatiskt skickar klagomålet till JO. Och tro det eller ej – PDF-dokumentet är tillgängligt på engelska också, för utlänningar som vill lämna in klagomål! Samma med instruktionerna. För att citera instruktionernawww.jo.se:

” Vem kan klaga?

vem som helst kan klaga hos JO, man behöver inte vara svensk medborgare eller ens bo i Sverige

man behöver inte ha uppnått en viss ålder för att få klaga

det man klagar på behöver inte röra en själv”

” Vad bör en anmälan innehålla för information?”

(Vem den är mot, vad som hänt och så vidare. Inga krav på att förtydliga vilka parter som är inblandade eller dylik information, och inga krav på just vad den ska innehålla.

”bifoga gärna kopior av handlingar som är av betydelse för att visa att myndigheten och/eller tjänstemannen har agerat felaktigt”

(Det där är deras fetstil, inte min. Jag antar de måste ha haft ett problem med personer som skickade in originaldokument. Lägg märke till att det inte är något krav att man skickar in några alls.)

”en skriftlig anmälan bör undertecknas

Lägg märke till avsaknaden av ett ”måste”. Jag antar att fetstilen i ordet ”undertecknas” betyder att det ska vara en underskrift och inte bara någon lustig krumelur du vill avsluta ditt klagomål med.

Det som följer här är endast två dagars klagomål från straffångar, de två dagarna före det ursprungliga engelska utkastet till denna bok.

Jag förtjänar inte isoleringscell!

Beslutsdatum: 2010-04-09

Diarienummer: 488-2009, 1830-2009

”Anmälningar mot Kriminalvården, anstalten Hällby, angående avskildhetsplacering av en intagen”

”I en anmälan, som kom in till JO den 29 januari 2009, klagade A.M. på behandlingen av honom och uttryckte därvid sitt missnöje över att han varit placerad i avskildhet i fyra månader.”

Uttalande av kriminalvården:

”Den 16 februari 2009 rapporterades A.M. för hot och våld mot tjänsteman. Av upprättad rapport avseende (JO:s anm.) misstänkt misskötsamhet, framgår bl.a. av två redogörelser att A.M. efterfrågat att få prata med specifik vårdare. Vidare framgår att vårdaren kommer till avdelningen för att prata med honom. Av en redogörelse framgår att A.M. rusar in i vaktrummet, där den specifika vårdaren befinner sig, men att han hejdas i dörren av annan vårdare. Samtidigt som detta händer informeras A.M. att gå till ett samtalsrum, för att sätta sig där och prata. Vidare framgår att han försöker ta sig förbi vårdaren, men att det misslyckas. I samband med misslyckandet uttalar A.M. ”vems kuk suger du?” för att sedan spotta den efterfrågade vårdaren rakt i ansiktet samt uttala ”jävla zigenar-hora”. Vidare framgår att personal griper in och för tillbaka A.M. till hans bostadsrum”

”Den 12 mars 2009 ca kl. 08.05 begärde en intagen från avdelningen att bli placerad i avskildhet för egen säkerhet. Personalen konstaterade att den intagne hade synliga skador i form av avslagen tand samt fläskläpp. Av utredningstekniska skäl placerades samtliga intagna i avskildhet jml. 50 § kriminalvårdslagen. Vidare framgår att vid visitation av A.M:s bostadsrum upphittade personalen ett par byxor med ett blodstänk på, han uppvisade en tydlig svullnad samt rodnad på knogarna på högerhanden.”

JO:s svar:

”Det nu sagda innebär enligt min mening att anstalten den 28 september 2008 placerade A.M. i avskildhet utan att i beslutet på något vis anknyta till de rättsliga förutsättningarna för åtgärden, något som jag ser mycket allvarligt på.”

”Jag är mycket kritisk till anstaltens handläggning i berörda avseenden.”

”Ärendet avslutas med den allvarliga kritik som ligger i det sagda.”

Men låter det inte som att denne kille hör hemma i isoleringscell?

Jag måste ha min post i tid!

Beslutsdatum: 2010-04-08

Diarienummer: 2344-2009 (tidigare tillgänglig på nätet men inte nu längre)

”Anmälan mot Kriminalvården, häktet Ystad, om hanteringen av post till en intagen

I en anmälan till JO klagade J.B. på att häktet Ystad dröjt med att lämna ut ett brev till honom. Brevet innehöll ljudupptagningar från rättegången i tingsrätten vilka han skulle lyssna på tillsammans med sin advokat inför huvudförhandlingen i hovrätten.”

Uttalande av kriminalvården:

”Vakthavande befäl Monika Eriksson uppger att hon minns försändelsen adresserad till J.B.”

”Hon minns att försändelsen var adresserad till hans hemadress och att det inte fanns någon avsändare.”

”Dessvärre fungerade inte tekniken och materialet kunde inte ses i den nyinförskaffade dvd-spelaren som inköpts för att klara de flesta skivformat och usb-minnen.

Efter besöket följde Monika Eriksson med J.B. till hans rum för att se om skivan fungerade i hans cd-spelare.”

Låter som ett rätt bekvämt liv därinne, att både ha sin egen cd-spelare och även låta vakthavande befäl gå ärenden åt en.

”Att inte någon av försändelserna kommit J.B. tillhanda före advokatens besök synes ha berott på att kommunikationen mellan personalen inte har fungerat tillfredställande, vilket beklagas.”

JO:s svar:

”Kriminalvården förtjänar kritik för sin hantering av den aktuella försändelsen.”

Naturligtvis kan Kriminalvården aldrig undgå kritik. Man tycks ha enkla regler hos JO – när någon klagar på socialtjänsten så har denna person alltid fel; när någon klagar på Kriminalvården så har denna person alltid rätt.

Hur vågar fängelsechefen säga åt en fånge att hålla käft?

Beslutsdatum: 2010-04-08

Diarienummer: 6741-2009 (tidigare tillgänglig på nätet men inte nu längre)

”Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Västervik Norra, om bemötandet av en intagen

”I en anmälan, som kom in till JO den 1 december 2009, framförde T.B. klagomål mot anstalten och anförde bl.a. följande. Vid ett tillfälle sade kriminalvårdsinspektören Richard Göransson åt honom att han ”ej var önskvärd” och uppmanade honom att ”hålla käften”.”

Uttalande av kriminalvården:

”Kriminalvårdsinspektör Richard Göransson har anfört bl.a. följande. På morgonen den 26 november 2009 hämtades T.B. in till hans rum för att han skulle hålla ett förhör då T.B. uppträtt olämpligt på avdelningen. T.B. verkade inte intresserad av att delta i detta förhör på anstaltens villkor utan valde att ideligen avbryta honom när rapport m.m. skulle uppläsas.

Efter att förhöret var avklarat förklarade Richard Göransson att det inte var aktuellt att T.B. skulle återgå till den avdelning denne satt på innan denne förflyttades till anstalten Karlskoga. Motivet till detta var att T.B. själv sökt sig därifrån då denne inte trivdes och ville till en behandlingsanstalt. T.B. blev återplacerad på anstalten Västervik Norra då anstalten hade lediga normalplatser vilket placeringsenheten ansåg vara det som gagnade T.B. bäst. T.B. ville inte acceptera detta utan fortsatte att älta orättvisor och dåligheter som denne hade utsätts för av samhället och av anstalten Västervik Norra.

Då han gång efter gång började om och försökte få T.B. att lyssna och vara tyst uttalade han, något irriterad, följande replik: -”T.B., nu får du ta och hålla käften och lyssna i stället, så att vi kan gå igenom detta.”

”T.B. svarade omgående ”håll käften själv, gubbjävel”.”

JO:s svar:

”Jag delar således Kriminalvårdens uppfattning om det olämpliga i att Richard Göransson uppmanat T.B. att ”hålla käften” och Richard Göransson kan inte undgå kritik.”

Jag kan lätt föreställa mig vad detta svar innebar för T.B.:s attityd.

Du skulle bara våga strula bort min tandvård!

Beslutsdatum: 2010-04-08

Diarienummer: 4750-2009,4751-2009 (tidigare tillgänglig på nätet men inte nu längre)

”Anmälningar mot Kriminalvården, anstalten Västervik Norra, angående handläggningen av begäran om tandvård m.m.

I två anmälningar, som kom in till JO den 27 augusti 2009, framförde T.B. klagomål mot anstalten och anförde bl.a. följande.”

Japp… Detta är samma T.B. som ovan. Vuxna som inte är kunder hos kriminalvården har inte rätt till den gratis tandvård som intagna får. Det kräver då rejält med oförskämdhet från en straffånges sida för att skicka ett klagomål till JO bara för att rutinerna för att anordna tandläkarbesök utanför anstalten hade medfört att den intagne inte hade informerats om den avtalade tiden. Kriminalvården förklarade när de utfrågades om ärendet att intagna inte kan meddelas i förväg när de ska få sina besök, då de i så fall kan samordna flyktförsök.”

JO:s svar:

”Jag ser allvarligt på det inträffade och anstalten förtjänar kritik.”

Denne T.B. lämnade in minst sju klagomål (vissa andra klagomål från hans håll hänvisas även till i dessa klagomål, men dessa är de enda som kan hittas på JO:s webbplats) mellan juni 2008 och november 2009, om sådana saker som en försenad lunch, en begäran om fler permissioner, att behöva betala för fotostatkopior på anstalten och att placeras i arbete när han istället ville studera. Utöver detta så klagar han i en fotnot på att behöva delta i ett behandlingsprogram för dömda sexförbrytare när han vidhåller sin oskuld. (Utöver de som nämnts, diarienummer 5451-2009, 4435-2009, 5754-2008, 3108-2008. Varenda klagomål ledde till att JO kritiserade hotellet… oj, jag menar fängelset, som T.B. vistades i vid detta tillfälle.)

Även fast de tre kommande klagomålen inte avhandlades de två dagarna i fråga, så gör deras fånighet ändå dem värda att nämna.

Du höll mig inlåst under frukost!

Beslutsdatum: 2010-06-16

Diarienummer: 964-2010 (tidigare tillgänglig på nätet men inte nu längre)

”I en anmälan, som kom in till JO den 18 februari 2010, uppgav intagna på avdelning A i anstalten Hall i huvudsak följande. På morgonen den 12 februari 2010 glömde anstaltspersonalen att låsa upp M.S:s bostadsrum. Först i samband med frukosten kl. 08.20 märkte M.S:s medintagna att han saknades. Anstaltspersonalen låste då upp hans bostadsrum. Till följd av det inträffade fick M.S. inte frukost den aktuella dagen.”

Uttalande av kriminalvården:

”Av underlaget har framkommit att vårdaren påbörjade upplåsningen vid kl. 07.45 på avdelning 2. Det tar endast några minuter då avdelningen enbart har åtta platser. Vid kl. 08.15 kontaktas personalen av M.S., genom signalanordningen i bostadsrummet, som då uppger att han fortfarande är inlåst. Vårdaren tar sig dit direkt för att låsa upp. Hon försäkrar sig om M.S:s mående och ber honom om ursäkt.

Med anledning av det inträffade har en rapport upprättats och personalförhör har hållits med vårdaren. Vårdaren kan inte uppge vad exakt som föregick den missade upplåsningen. Möjligen inledde någon ett samtal med henne eller blev hon på annat sätt distraherad.”

JO:s svar:

”…intagna i en sluten anstalt får vara inlåsta i sina bostadsrum under högst tolv timmar per dygn. Inlåsning får ske tidigast klockan 19.00 och ska ske senast klockan 20.00. Upplåsning får ske tidigast klockan 06.30 och ska ske senast klockan 08.00.

Utredningen visar att upplåsning av M.S:s bostadsrum den aktuella dagen skedde kl. 08.15 och därmed för sent. Det är uppenbart att det var ett enskilt misstag som orsakade den försenade upplåsningen. Även om så är fallet är det inte godtagbart att personalen glömmer att låsa upp dörren till en intagens bostadsrum. Anstalten kan inte undgå kritik för det inträffade.”

Hall är en av Sveriges två högst säkerhetsklassade anstalter. Fångarna där måste då ha det tufft när de till och från inte serveras frukost och måste klaga om detta till JO.

Manlig fånge rädd för kvinnlig väktare

Beslutsdatum: 2008-09-25

Diarienummer: 900-2008 (tidigare tillgänglig på nätet men inte nu längre)

”V.S. har i en anmälan, som kom in till JO den 19 februari 2008, framfört klagomål mot anstalten Kumla och anfört följande. När han vaknade en morgon fanns det ingen yoghurt, och därför ringde han på kriminalvårdaren Ann-Sofie Karlsson och frågade om hon kunde kontakta köket och begära att få en liter yoghurt. Efter samtalet glömde vårdaren att stänga av kommunikationsutrustningen, och då sade hon ”vilken jävla idiot, har lust att slå ihjäl honom” så att både han och andra medintagna hörde det. Han känner sig hotad och rädd med anledning av händelsen.”

Uttalande av kriminalvården:

”När A-S.K. insåg att kommunikationsutrustningen inte var avstängd gick hon in till V.S. för att förklara för honom att hon inte uttalat sig om honom.”

”Oaktat vem uttalandet avsett ser Kriminalvården Region Mitt mycket allvarligt på att en anställd uttalar att hon har lust att slå ihjäl någon. Det är helt oacceptabelt och står i direkt strid mot Kriminalvårdens etik- och värdegrund. Undertecknad regionchef överväger därför att anmäla händelsen till Kriminalvårdens Personalansvarsnämnd.”

”A-S.K. har givetvis fått en tillsägelse och erinrats om det mycket olämpliga med uttalandet.”

JO:s svar:

”Enligt min uppfattning är det dock helt oacceptabelt att en anställd inom Kriminalvården överhuvudtaget uttalar sig på det sätt Ann-Sofie Karlsson gjort. Handlandet förtjänar synnerligen allvarlig kritik.

Och Kumla är Sveriges tuffaste anstalt… Jag är också äcklad av JO för att inte ha insett att fången trakasserar vårdaren. I ett sunt samhälle så leder det till påföljder för straffången när en manlig fånge trakasserar en kvinnlig vårdare, inte det omvända. Fastän texten inte ger vidare många detaljer så är jag benägen att tänka i sådana termer som den psykologiska terror våldtäktsdömde Max Cady bedrev i filmen Cape Fear. Fången både sa åt vårdaren att skaffa yoghurt åt honom på ett sätt som tycks ha förorsakat henne mycket stress, och lämnade också in ett klagomål till JO mot henne. Det är förbluffande hur fångens identitet döljs, medan den utpekade vårdaren nämns vid namn.

Snutmördare gråter om att transporteras av polismän

Beslutsdatum: 2006-06-30

Diarienummer: 2345-2005 (tidigare tillgänglig på nätet men inte nu längre)

Jag hittade detta fall när jag letade efter T.B.:s klagomål, men det är uppenbarligen inte samma person.

”T.B. klagade på att Kriminalvårdsmyndigheterna Hall och Kumla vid två tillfällen hade överlåtit ansvaret för att transportera honom mellan olika anstalter till polisen och att det under transporterna inte hade varit någon personal från kriminalvården närvarande. Han klagade vidare på att poliserna, under en av transporterna, hade uttryckt sig på ett hotfullt sätt mot honom. Han anförde därvid bl.a. följande. I slutet av januari 2004 fick han information om att han skulle förflyttas från anstalten Hall till anstalten Kumla. Han försågs därvid med fängsel och leddes till transportbilen. Till sin förvåning upptäckte han att det enbart fanns en polispiketbuss på plats. När han hade klivit in i bussen insåg han dessutom att det enbart fanns poliser i bussen och inte någon personal från kriminalvården. Under transporten berättade poliserna att en av deras kolleger var kurskamrat med en av de poliser han är dömd för att ha dödat. De förklarade att det var tur för honom att denne polisman inte var närvarande vid transporttillfället och att det inte var något som hindrade dem från att slå honom om de ville.”

Snyft, stackars snutmördare… Finns det ingen rättvisa i Sverige? En man som har mördat flera poliser måste transporteras av arga polismän som hotar honom, även fast de aldrig rör en fena på honom.

Uttalande av kriminalvården:

(Åtskilliga citat om kriminalvårdens ansvarsåtaganden mot intagna bortklippta.)

”Det kan konstateras att handläggningen av de nu aktuella transporterna inte har genomförts i enlighet med kriminalvårdens föreskrifter.”

”Verkställigheten av transporterna överlämnades till polisen trots att det inte fanns något författningsstöd för ett sådant agerande.”

”Oavsett de formella bristerna i handläggningen av transporterna var det i sak enligt Kriminal-vården lämpligt att de ombesörjdes av polisen. Det var fråga om transporter av en intagen för vilken det krävs mycket omfattande säkerhetsarrangemang för att undvika fritagningsförsök och liknande. Det är endast polisen som har adekvata resurser för att säkerställa att sådana högrisk-transporter kan genomföras på ett säkert sätt. Kriminalvården bör därför ha möjlighet att begära att polisen tar över verkställigheten av en transport.”

JO:s svar:

”Genom att själva planera transporterna har således den ansvariga personalen i anstalterna Hall och Kumla åsidosatt gällande regelverk. För detta kan de inte undgå kritik.”

”Vidare skulle det, enligt Kriminalvårdens föreskrifter, vid varje transport ha medföljt en ansvarig transportledare från Kriminalvårdens Transporttjänst. Av utredningen i ärendet framgår att detta inte har varit fallet, utan att ansvaret för T.B. helt över-lämnades till polisen. Även detta förfarande står således i strid med gällande regelverk och förtjänar kritik.”

Jag undrar vem familjerna till de mördade polismännen kan klaga hos… Istället för att kritisera kriminalvården över rent nonsens, vad sägs om att skälla ut denne T.B. för att ha mördat dessa män?

Gratis sjukvård räcker inte, jag ska även ha skadestånd!

Detta ärende är av samma art som de föregående genom att det är en intagen på anstalt som skickar in ett klagomål, men just denna vände sig till Justitiekanslern istället för Justitieombudsmannen – han hade möjligen än mer hybris än de andra.

Beslutsdatum: 2011-02-28

Diarienummer: 3605-09-40 (JK)

Bakgrund

DS var intagen i anstalten Tillberga. Han hade tid för en knäoperation på sjukhuset i Uddevalla måndagen den 30 mars 2009. Fredagen den 27 mars 2009 transporterades DS till Häktet Uddevalla. Operationen genomfördes på eftermiddagen den 30 mars 2009. DS återkom till häktet på kvällen samma dag. Häktet anmälde till Kriminalvårdens transporttjänst att DS skulle åka tillbaka till anstalten Tillberga nästa dag, dvs. den 31 mars 2009. Transporttjänsten flyttade – med hänvisning till bristande resurser och mer prioriterade transporter – fram återresan flera gånger. Först den 7 april 2009 transporterades DS tillbaka till anstalten Tillberga.

Anspråk m.m.

DS har begärt ersättning av staten med 150 000 kr för lidande och olägenheter i samband med operationen.”

Det är svårt att föreställa sig hur någon kan ha mage att kräva ett så enormt skadestånd för att ha fått vänta en vecka på transport som intagen, men har man säkrat sig en plats i fängelse har man antagligen inte någon moral att tala om.

Kriminalvårdens bedömning:

”Placering av DS i häkte gjordes för att tillgodose hans önskemål om operation under verkställigheten. Placeringen har, liksom liknande oreglerade fall av tillfällig placering i häkte, haft ett vällovligt syfte och skett i en serviceinriktad anda.”

Justitiekanslerns bedömning:

”Som Kriminalvården har anfört i sitt yttrande borde DS ha transporterats tillbaka till anstalten Tillberga inom de närmaste dagarna efter operationen. Att så inte skedde är som Kriminalvården förklarat beklagligt och dröjsmålet skulle, mot bakgrund av de förarbetsuttalanden som ovan redovisats, i och för sig kunna anses utgöra ett skadeståndsgrundande fel.”

Lyckligtvis avslog dock JK hans ansökan, även fast jag tycker det skulle vara helt omöjligt att kunna få något skadestånd i denna situation. Om jag hade fått råda skulle han ha placerats med koppel runt kragen, fastbunden vid en lyktstolpe i vinterkylan, eftersom han inte uppskattade häktesvistelsen. Varför ska Kriminalvården ordna husrum åt så otacksamma gäster?

| | | 8 december, 2014 22:21
© 2020 Dårhuset
myBook v1.2 powered by WordPress