Menu

HomO, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning

Sverige hade faktiskt en särskild ombudsman för denna sorts diskriminering under ungefär ett årtionde, främst så att de klagande kunde söka skadestånd för den diskriminering de ansåg sig ha upplevt. Dessa är utdrag ur några av klagomålen skickade till denna ombudsman.

Jag uteslöts för att jag var för gay

Diarienummer 408-2007

”Internetcommunity – avaktivering av medlemskonto

En man anmälde till HomO att hans medlemskap i ett s.k. internetcommunity hade blivit avaktiverat med hänvisning till att han hade hotat en annan medlem. Enligt mannen hade något hot inte förekommit, men en konflikt hade uppkommit mellan honom och den andre medlemmen på grund av hans homosexuella läggning. Avaktiveringen innebar att han inte kunde hålla kontakten med sina homosexuella vänner vilket utgjorde ett ingrepp i hans sexuella identitet och i hans privatliv. Med anledning av avaktiveringen yrkade mannen skadestånd för utgifter, inkomstförlust och psykiskt lidande.

I sitt beslut konstaterade Ombudsmannen att mannen i sin anmälan inte redovisat några omständigheter som tydde på att beslutet att avaktivera hans medlemskonto hade något samband med hans sexuella läggning. Det saknades således skäl för HomO att gå vidare med mannens anmälan och ärendet avslutades utan vidare åtgärd från HomO.”

Skadestånd för utgifter, inkomstförlust och psykiskt lidande… Bögaktigt om något? Skulle vara intressant att höra den andre killens version också.

Biblioteket låter inte mig se på bögporr!

Diarienummer 23-2007

”En man anmälde till HomO att det kommunala biblioteket på hans hemort infört en spärr i sina datorer vilket gjort det omöjligt för honom att besöka en viss s.k. internetcommunity för homo-, bi- trans- och queerpersoner. I sin anmälan förklarade mannen bl.a. han av en bibliotekarie blivit upplyst att andra besökare mådde illa när han tittade på nakenbilder. Han hade då försökt förklara att den aktuella webbplatsen inte var pornografisk utan en s.k.”dejtingsajt”. Enligt anmälarens uppfattning var det inte hans fel att andra personer ville presentera sig nakna och han hade själv endast lämpliga bilder på sajten.

I ett yttrande till HomO förklarade kommunen att det vid användningen av kommunens publika datorer finns ett generellt förbud mot att besöka webbplatser med pornografiskt innehåll eller innehåll som av annat skäl kan uppfattas som stötande. I samband med att anmälaren besökt den aktuella sajten hade det vid ett flertal tillfällen förekommit att andra besökande reagerat på bilder som man ansett vara stötande. Bibliotekspersonalen hade då bett honom att klicka bort bilderna men han hade inte efterkommit personalens önskan. Sedan detta upprepats vid flera tillfällen blockerade kommunen den aktuella sajten. Blockeringen hävdes två veckor senare, då man funnit en teknisk lösning som gjorde det möjligt att med automatik ta bort bilderna när sajten besöktes från kommunens publika datorer. ”

Homo:s svar:

”[…]Skäl att anta att kommunens beslut att tillfälligt blockera webbplatsen utgjorde diskriminering förelåg därför ej. ”

Kära någon… Vad kan man egentligen säga om fallet? Visserligen blev det lyckligtvis avslag, men att ens få för sig att man ska kunna driva något sådant?

Bäst du passar dig för vad du säger om homosexualitet

Diarienummer 124-2005

”Tre studenter vid en högskola anmälde till HomO att en lärare vid ett undervisningstillfälle gjort kränkande uttalanden om homosexualitet och homosexuella. När studenterna därefter uppsökte läraren för att diskutera dennes uttalanden föreföll han ointresserad av deras synpunkter och hur hans uttalanden påverkat dem. Läraren gav även vid dessa samtal uttryck för obehag och äckel inför homosexuella relationer.

Vid kontakter med HomO förklarade högskolan bl.a. att den aktuella läraren till övervägande del förnekat att han skulle ha uttalat sig på det sätt som anmälarna påstått. Högskolan medgav dock att läraren genom sitt agerande utanför undervisningstillfället utsatt studenterna för en kränkning.

Vid överläggningar mellan HomO och högskolan träffades en överenskommelse enligt vilken högskolan skulle betala 30 000 kronor var till de tre anmälarna. I överenskommelsen beklagade högskolan vidare att den, genom en av sina anställda, uppträtt på ett kränkande sätt. Ärendet avslutades i och med överenskommelsen.”

Läraren avskedades efteråt från sitt jobb, trots att det klagomål studenterna hade skickat in var en grov överdrift av de åsikter han verkligen hade uttryckt.

Jag är inte transsexuell, jag är bisexuell!

Diarienummer 160-2006

”Sjukvård – rättspsykiatri – transsexualism

En bisexuell man som var föremål för rättspsykiatrisk vård anmälde till HomO att den vid sjukhuset ansvarige läkaren behandlade honom utifrån diagnosen transsexualitet, trots att detta stod i strid med både hans egen uppfattning och ett rättspsykiatriskt utlåtande. Han ansåg sig diskriminerad eftersom hans bisexuella läggning inte respekterades och genom att han inte fick tillgång till de förmåner som andra patienter hade.”

”HomO fann att det i övrigt inte hade redovisats några omständigheter som tydde på att den behandling som anmälaren var föremål för, och som han uppfattade som missgynnande, skulle ha samband med hans bisexualitet. HomO fann därför inte skäl att vidta några ytterligare åtgärder i ärendet.”

Så även på rättspsyk så upplever en HBT-person sig vara diskriminerad. Om ändå förföljelsevanföreställningarna homoaktivister ute i samhället hyser avslöjades som lika grundlösa. Och om alla homosexuella och bisexuella med rätta dömdes till rättspsykiatrisk vård precis som denne man…

Skämtar, naturligtvis… Det skulle vara ett enormt slöseri med skattemedel.

Vad sägs om en bögavsugning som dricks?

Diarienummer 470-2007

”En man anmälde att han efter en taxiresa utsatts för trakasserier av en taxichaufför som fällt kränkande kommentarer till honom, hans flickvän och en annan man. Anmälaren uppgav i anmälan att både han själv och den andre mannen är transvestiter och att de vid tillfället varit klädda i kvinnokläder. Enligt anmälaren hade taxichauffören vid resans slut förklarat att han inte ville ta emot någon dricks av dem och bland annat skrikit ”bögdjävlar” åt dem. Vid kontakter med HomO bestred chauffören att han skulle ha yttrat sig på det sätt som påståtts. Chauffören uppgav vidare att den tredje passageraren i bilen erbjudit honom dricks i form av en sexuell tjänst, och att han därför sagt ”jag är inte bög, din jävel”.

I sitt beslut konstaterade Ombudsmannen att det i ärendet lämnats motstridiga uppgifter om vad som inträffat i samband med den aktuella taxiresan. Med hänsyn till att den andre man som deltagit i resan inte velat medverka i utredningen, och mot bakgrund av de av taxichauffören lämnade uppgifterna, saknades enligt Ombudsmannens mening tillräckliga förutsättningar för HomO att väcka talan i ärendet som därför avslutades. ”

De fall där människor lämnar in klagomål även fast det senare blir uppenbart att de själva kan vara skyldiga till brott (sexuellt ofredande) är sannerligen underhållande.

Ibland överträffar verkligheten dikten

Eller, som det mer välkända engelska talesättet lyder: Sometimes truth is stranger than fiction.

Diarienummer 180-2008

”En man anmälde att ett lotteri krävde att samtliga personer som ville delta i lotteriet måste ha tillgång till autogiro. Enligt mannen saknade han på grund av sin sexuella läggning arbete vilket gjorde att han inte hade något personkonto eller tillgång till autogiro. Mot denna bakgrund ansåg anmälaren att lotteriets krav på tillgång till autogiro utgjorde diskriminering på grund av sexuell läggning.

HomO konstaterade i sitt beslut att för att en vägran att tillhandahålla en vara eller tjänst till en viss person skall utgöra direkt diskriminering på grund av sexuell läggning, krävs att det funnits ett orsakssamband mellan beslutet att inte tillhandahålla den aktuella produkten och den enskildes sexuella läggning. De omständigheter som anmälaren anfört – att det på grund av att han saknade arbete var omöjligt för honom att uppfylla lotteriets krav på tillgång till autogiro, och att hans avsaknad av arbete i sin tur berodde på hans sexuella läggning – kunde enligt Ombudsmannens mening inte anses tillräckligt för att kravet på ett sådant samband skulle anses vara uppfyllt.

Med hänvisning till att vad som anfördes i anmälan inte gav anledning att anta att mannen utsatts för diskriminering på grund av sexuell läggning avslutades ärendet utan någon åtgärd från Ombudsmannens sida.”

Jag känner faktiskt en viss sympati för HomO-ombudsmannen för denna… Hur hittar de ens på dessa anmälningar?

Drygt 320 klagomål skickades till HomO mellan 1999 och 2009, då HomO blev en del av DO, Diskrimineringsombudsmannen, eller åtminstone är det det antal som kan läsas på nätet.

Utöver de som redan nämnts så rörde inte mindre än sex klagomål socialbidragsansökningsblanketter, hur dessa bara låter dig skriva in make/maka eller man/kvinna som medlemmar i hushållet, inte de mer ’moderna’ formerna av samlevnad… Och HBT-aktivister försäkrar oss alltid om att de betalar skatt som alla andra.

(Diarienummer 297-2007, 149-2007, 371-2006, 499-2003, 248-2003 och 30-2001. Alla inblandade parter gick med på att ändra på blanketterna på det sätt som efterfrågades, som en konsekvens av dessa klagomål.)

| | | 8 december, 2014 22:19
© 2020 Dårhuset
myBook v1.2 powered by WordPress